Foreigners

“I am a foreigner to you and you are a foreigner to me. And all in all, we make one” Busi Mhlongo – Live in Nates (’97) and Roskilde (’99).

If I were  the gov.za,  I’d gather the best artists from Mali to Mdantsane get this message through. I took a stab at her potent and ever so relevant lyrics. Listen, then go love an African☻

i#xenophobiaMustFall

Seyithini zizwe x2

(Zithin’izizwe, Zithin’izizwe, Zithin’izizwe)

Zithin’izwe masen’bulalana nodwa

(Izizwe ye ye ye)

Zithin’izwe kwen’kwenzayo maAkrika

Y’thin’izwe kwen’kwenzayo maAkrika

Zithin’izwe maAkrika

Yithini’zizwe

X2

Zithin’izwe masen’bulalana nodwa

(Izizwe ye ye ye)

Zithin’izwe kwen’kwenzayo maAkrika

Y’thin’izwe kwen’kwenzayo maAkrika

Ngizwile izizwe, bekuhleb’izizwe

Z’khuluma ngani

Ohhh ooo

X2

Ngathi ngozobatshela, hayi bakithi ekhaya

Yehhe

Ngathi ngizoyibika o lendaba,

O le ekhaya

X2

Ngizwilie, ngizwile weh

Bekuhleb’izizwe

Ngathi ngizobika ekhaya

Ngathi ngizobatsheya, haw bakithekhaya

Zithin’izwe

Nehli’si’sthunzi senu wemaAfrika

La sen’mbulalana nodwa nje

Nehli’si’sthunzi wemaAfrika

Ma sen’mbulalana nodwa nje

What is the world / foreigners saying about us

 

 What is the world saying about what you’re doing Afrika

What is the world saying when you kill each other

 

 

What are foreigners saying about you Africa

What are they saying

 

 

What are foreigners saying when you kill each other

What is the world saying about what you’re doing Afrika

 

I heard the foreigners, gossiping about you

Talking about you

 

 

 

I said I will tell them, tell our people at home

Yeah

I thought to report this at home

There at home

 

I heard them, I heard them

The world was talking

I thought to report this at home

I thought to tell them, at home

 

 

What are foreigners saying?

 

You are compromising your own dignity African

When you just kill each other

 

You are compromising your own dignity African

When you just kill each other

1 Comment

Filed under music

Aah woman

ts been a month since The Miner’s Canary was released. Only now it’s hitting me that some magic was created. Mister Brown Skin is proof that it takes time to fully absorb excellence. simply too many layers to explore here. which is why naruludes are the default sound so my life.  i can’t even tag this album. i refuse to box it. it’s so mature. akua must live to make more music that I can jam to with my grandkids. imagine her at, say, 50. fire

“brother, lover, best friend.”. i can’t even figure out the lyrics because, without some skin exposure, femcees can forget about google space and all the perks tat come with it. Plus between Microsoft and Nokia, “someone” successfully processed a payment but couldn’t process a file download. Reference number and all, just no download. we’ll i kickassed, ethically.

P.S she does say “zulu” at 0:44 right?

Akua Naru is underrated. the world is just not listening.

i totally are.

Leave a comment

Filed under music

#iwillnotObjectfytheIdris

the people love the chesterfield!

idris

No really. This is probably CG’s master photoshop job  but you can tell the couch has lovely tone- worn out just right and softened to reflect the comfort of old money. Some buttock has been enjoying this couch for a bit of time. yes for old money to be old money it needs time. I prefer a chesterfield that has been “sat-out” for at least 20 yrs. it become snuggleable that way. My preference stems from the fact that I’m a cheap skate that likes things. So 2nd hand  is the way, the truth and the life. No unnecessary debt without having gone  through the 2nd market first. which is the only practical way I can own a damn chesterfield in the first place. You see, the hustle is like this sometimes  –  while some elitist family struggles to keep up with the rising costs of maintaining  their 100 year old estate holding collections of chesterfields, the thobile’s of this world lurk about and wait for Jericho to fall. Inequality means that when the  rich get richer, someone is bound to slide down the ladder. When that eventually happens, we grab the chesterfield for our future generations. I saw a two- seater one being advertised in Paarl for R6000 last month.  I am a serial leather grabber.

But with this particular chesterfield…the subject perched on the couch is also a significant, underrated composition. Some of us give rocks about the 007 nonsense being twalked about on these stwreets. take a listen. respekt.

Leave a comment

December 28, 2014 · 9:32 am

Easy listen ear

WP_20141227_001

Wilder Amado is set to perform live tonight at Straight No Chaser Club. He will be accompanied by Iliya Kushnir (sax), Kaya Halawule (drums), Yeye Smous (piano & keys) & Joseph Avergel (percussion). The boys were sweet enough to let me cosy up in their space while they refined their samba, salsa, latin jazzy sounds.

Free live music in a private space? Yes please. It is lovely to observe the crafting process that happens before it all comes together on the real stage – the build up, the glitches, the artist who likes to improvise and not follow score, the ADD type 1 genius,  the mistakes, the swearing, the norming, forming  phases etc. And since they are not a  band band with a manager and all, it was interesting to witness formally / classically trained and non-trained members at work under pressure. What a priviledge.

Now go see them. Your Dezemba could do with a slower tempo.

Tickets are R60 -R100.

 

Leave a comment

Filed under music

Power

by Lungelo Gumede, the founder of Lungelo's Wax Museum at Durban's BAT Centre

by Lungelo Gumede, the founder of Lungelo’s Wax Museum at Durban’s BAT Centre

from the left: #Mlaba, #Zwelithini, #Luthuli, #Dube, #Tambo, #Ntaka, #??, #??, #Mbeki, #??

Am rubbing shoulders with some heavyweights here.  I must know who the ??s are. Help me please.

2 Comments

October 3, 2014 · 9:39 pm

Zadelela zaphindelela iingan zamaBhunu

Hay bandla, zona, ziyeyisa. Zis’khwele emakhanda.Azideleleli kanje ziqhuba intwala ngewisa! Ziyasinyathela. Ziyas’nyomfoza. Kube kuya ngami ngabe ngigaxa imvubu emini lilanga libalele.

Ngithi nami angihefuze ngalesisgameko esenzeke eNyuvezi yam no elevuthe (Verwoerd)

Iigangi zabafana zipende ubuso bazo bamnyama tsu, zithi zenzela ukufana no Serena noVenus Williams. Bazoze bafane noWilliams umakwenzenjani nam angaz ungangbuzi. Bezimenywe eparty-ini yomunye wabafundi. Zithi bezidlala. Angazi noma kaziqondi na ukuthi okhokho benzani noma mhlawumbe azinandaba. Engikwaziyo ukuthi zidlala ngelangabi. Ziyang’basel mina bandla.

Kanti madoda labantu bafunani, baqondeni? Zifunda zifunde zigqoke, zibe zingafundisekile. Lapho, kuzothi zesi grad-ile ziqashwe bese ziyophatha abuntu.

Akusho lutho ukuthi azihambisani nephuzu lokuthi imbi lento koyupenda ubuso bubemnyama. Uma omunye umuntu ehlukumezeka ngamazwi, ngezenzo zakho, xolisa. Noma ungayiboni into ekumele uyixilosele, xolisa. Awukwazi ukudlala ngento ephatha kabi omunye umuntu. Ekubeni ingaqali lento ukwenzweka emanyuvesi ethu lento. Ezinyangeni ezimbili ezedlule kuye kwathokala into ethi ayifane nale eTuT. Ondlebe abakafuni namanje ukuxolisa ngabakwenza ngezinsuku zobandlululo. Kunaloko bayaqhubeka bayahlekisa ngathi. Lezingane azizwa mshini! Konke kuyihlaya. Kungashiwo ukuthi iingane lezi, ebezingazi ukuthi zenzani. Kepha, azingabazali yini. Lento bayincele ekhaya, bakhula nayo, baphuma nayo, bayaqhubeka bayayifafaza.

Yabo le ndaba, ivedane yavusa ulaka kabi kabi la kumina ngoba ngiyawazi amanyala aqhubeka kuleyandawo. Ngonyaka ka #PhillipisHere ngangiwumabhalane we SASCO nelunga lekomiti likaBMF. Yeyi, kwaba umzukuzuku ukubhalisa lezinhlangano ngaphansi kwenyuvesi. Ngazi kahle kamhlophe izimo abafundi abaphila ngaphansi kwazo. Yizona kuphela lezi izinhlangano ezazi bhekelela abafundi amabamnyama. Bheka la, ubone ezinye zinhlangano ezazikhona. Ngikhuluma nje ngisho le blog, ngayiqaliswa ikona ukuthi ngangidinga indlela yokukhipha istress saleyandawo.

Kwakunzima ukuhlanganisa abafundi ukuze zoxoxisane ngobandlululo. Ngisho no SASCO wayephanta amalunga ngokukhulu ukujuluka. Ubandlululo eklasini. Ubandlulo kuma tut nama prac. Ubandlulo ka admin office. Ubandlundlulo ema res. Babengasibizi ngamaKhafula kodwa babesiphathisa okwawo mpela. Abafundi abamnya babesaba ukuveza ubuhlungu babo ngoba babebona ukuthi bazonga gredi. Kube kuvele kwaziwa ukuthi oyedwa kuphela kwabathu ogredayo eStellies. Umuntu wayenaka isikole ngoba ipolitiki lalingagcina limkheqa endleleni. And igenge eningi bandla yakheqeka. Futhi enye into eyayinomthelela ekubhuntsheni kwa SASCO ukuthi iningi lomuntu omnyama ofunda laphaya unemali. uMa kungezona iingane zo “so and so” kuba yilegenge ehlakaniphile efunda ngomfundaze. Akekho umuntu ofuna uku-riska umfundaze wakhe ngenxa yepolitiki. Futhi lo onemali akanasskathi sapolitik, udla izambane lakhe likapondo.

U sasco, wasulungulwa abanye mina ngingakofiki. Wafa. Safika thina, wavusa uSasco. Sagreda sahamba sayosebenza. Kwasala kwavoshoka. Tshelani mina ukuthi yintoni edala usasco awe, iminyaka neminyaka ekubeni yiyona kuphela nhlangano ephathelene nezidingo zabantu futhi leNyuvesi inezehlakalo ezixakile , ezimele ngabe uSASCO ukhona uyaphile.

Sekudlule amahora ayisishagolombili indaba isasaziwe kodwa cwaka amaphathi ukuphawula. Bathuleleni? Obani na abaphathi?. Wayichaza kahle kabi lento uJansen Jansen. Bheka la elula kabanzi ngesimo esasiphilwa ngu Prof Botman. Aphumule ngoxolo.

Lo SASCO engikhuluma ngawo kwakungewona lo oshisha amabhilidi. Ngenxa yokuthi isibalo sabantu amamnyama kaVelevuthe siphansi, ngisho nomAfrica wayesesgungwini sikaSASCO. Kwakukhona wenaKhaladi, wena mNigeria, wena mKenya, wena mNamibia nathi basekhaya. Sasidingida ezijule kakhuulu, kangangokuthi yithina esaletha uMbeki uNyuvesi. Sasiyizizwe ezimanyeneyo. Into encomokayo J

Kwasho kwehla ukudinwa

Bafwethu isono ukuthi izinto azishintsi laphaya. Asenzeni okuthile, singagcini ngokudinwa. Sithi sesizitholile iziqu zethu, siqashwe bese sihola izizimbulu zemali. Asibhekeni emuva, sivulele abanye khona bezophila impilo engcono kule esayiphila. Umona phansi demmet. Asikhulume ngokuthi senzenjani ngoba ukungezi kusenza izehluleki. Kubi ngoba iyona kanye legenge engikhuluma ngayo esigcina sisebenza nayo. Uthi izodelela kangakanani inkabi lapho isenesikhundla nemali. Akuyona inking yasenyuvesi le. Inkinga nje jikelele. Uma sike sathula manje, akobe siyazi ukuthi naphambili basazosphinda futhi. Singathuki uma sekwenzeka.

Othi ngintinte uSASCO2015…

Leave a comment

Filed under zulu

best buy yet this 2014

Colours of Africa

Pretty sure Phuzekhemisi stopped getting government gigs albums ago. Pretty sure he gives rocks about that too. He is the voice for the working class. This is not your typical vulgar, mini-skirt slaying, chauvinist maskande artist.

The man is frank. No undertones. Just tones. He questions the motive behind false sangomas who exploit vulnerable patients. He notes police brutality. He remembers those that died from taxi accidents.  He salutes his people and land of birth. He celebrates the art of tribal dance. He warns about the  the extinction of African customs. He calls for either change or the end of this filthy world. He professes to be committed to his lover from prison. He cries about debt and joblessness. And off course, he acknowledges his Creator.

#TeamWorldMusic ♣

Leave a comment

June 18, 2014 · 6:52 pm

In tongues

Funda

One fine, fine day my home will have a Downton Abbey style library, dedicated exclusively to indigenous writing. Define indigenous as you wish. Mother tongue, sister tongue, cousin tongue etc. Broadly speaking, these are languages irrelevant to the world order of capitalism. And those that have a looming expiry date. #Discuss

One thing about bantu education is that it produced sterling writers. Their stories need no Quinton Tarantino to be told.  I deeply despise the post Apartheid education system for still depriving learners the study of  indigenous literature. For one to be exposed to good quality indigenous writing, they must be enrolled at a school that offers native tongue as a first language. By SADC standards, that is probably a poor school. Yet, if you have money to enroll at a rich school, only good old colonial language literature on the menu. #Discuss

There is only one exception to this rule: Afrikaans. Special, Johannesburg-Securities-Exchange-owning Afrikaans. #AnalyseAndDiscuss

Am #grateful to have had great- and grandparents who were teachers. With +- 60 years teaching experience between them, they accumulated tons of setbooks prescribed to black learners before and during Apartheid. That is where my collect starts. Even though some copies have been moth damaged, to me, that ain’t a bother.  The aged medium should complement the intended period decor. After all, vintage is not a look , it’s a lifestyle ♣

 

Leave a comment

June 17, 2014 · 11:08 am

Pizzazz

from left :  Rahima Moosa, Lilian Ngoyi, Helen Joseph, and Sophia Williams - de Bruyn

from left: Rahima Moosa, Lilian Ngoyi, Helen Joseph, and Sophia Williams-de Bruyn (1956 Women’s Anti-Pass March)

There are still way too many African stories to be told.  the flair, flamboyance and vitality  of this scene. We do love the 50’s. Who would you cast for this film?

1 Comment

June 11, 2014 · 10:08 am

Give thanks

msamu2

Leave a comment

June 10, 2014 · 7:31 pm